ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN PRIJSVRAGEN EN PROMOTIONELE ACTIES VAN THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX)

 

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle prijsvragen en promotionele acties (hierna gezamenlijk aan te duiden als "Promotie(s)") van The Walt Disney Company (Benelux) (hierna aan te duiden als "TWDC") op (aan) haar (gerelateerde) websites. Naast deze algemene voorwaarden zullen op de individuele Promoties specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna: de “Specifieke spelvoorwaarden”). De Specifieke spelvoorwaarden zullen bij een individuele Promotie aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Door deelname aan een Promotie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de Specifieke spelvoorwaarden van een prijsvraag of promotionele actie, prevaleert een dergelijke specifieke spelvoorwaarde.

 

I - Deelname

a. Tenzij anders vermeld, staan alle Promoties open voor iedere inwoner van Nederland en België die ten tijde van haar/zijn inzending zestien (16) jaar of jonger is. Werknemers van TWDC, haar moederbedrijf, gelieerde ondernemingen, geassocieerde en tot de groep behorende ondernemingen (gezamenlijk de "TWDC ondernemingen" geheten) en iedere andere onderneming die bij enige Promotie is betrokken, evenals hun gezinsleden en vertegenwoordigers, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.

b. Van prijswinnaars in enige Promotie kan een leeftijdsbewijs worden gevraagd voordat zij een prijs in ontvangst kunnen nemen. TWDC kan een winnaar op ieder moment diskwalificeren indien deze in gebreke blijft een leeftijdsbewijs te verstrekken. TWDC kan van een winnaar eisen de hem of haar toegekende prijs terug te geven als TWDC op een later tijdstip ontdekt dat deze winnaar niet gekwalificeerd was om ten tijde van de inzending deel te nemen aan de Promotie.

c. Er bestaat geen aankoopverplichting om aan enige Promotie deel te nemen.

d. Alle inzendingen dienen plaats te vinden op een wijze zoals aangegeven in de Specifieke spelvoorwaarden van de desbetreffende Promotie. Voorafgaande aan een inzending voor enige Promotie dienen deelnemers toestemming te vragen aan hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. Inzendingen moeten zijn voorzien van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer overdag en e-mailadres van de deelnemer en zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), teneinde TWDC in staat te stellen contact op te nemen met deze ouders of wettelijke vertegenwoordigers om toestemming voor de inzending te verifiëren.

e. Inzendingen dienen op de sluitingsdatum uiterlijk voor middernacht te zijn ingediend zoals aangegeven in de Specifieke spelvoorwaarden van een Promotie. TWDC is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van inzendingen. Per deelnemer is slechts één (1) inzending toegestaan en iedere persoon die meer dan één (1) inzending opstuurt wordt gediskwalificeerd.

 

II - Prijzen

a. TWDC zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk binnen dertig (30) dagen na sluitingsdatum van een Promotie te berichten.

b. Alle prijzen zijn zoals vermeld in de voorwaarden van een Promotie. Er worden geen alternatieven in contanten aangeboden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om prijzen uit te keren zoals deze zijn geadverteerd, is TWDC niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen aan de kant van de fabrikant of leverancier. Voor alle prijzen geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad van de producten die voor een Promotie zijn aangewezen, strekt.

c. Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Promotie zijn definitief. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan of anderszins te corresponderen met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Promotie.

 

III - Aansprakelijkheid

a. Alle deelnemers aan een Promotie en hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers, alle prijswinnaars en hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers, en voor zover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun ouder of wettelijke vertegenwoordiger, gaan er - middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs - mee akkoord dat TWDC en de TWDC ondernemingen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de Promoties en de toekenning van de prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot iedere activiteit die volgend op de toekenning van een prijs wordt ondernomen, waaronder ook die activiteiten welke samenhangen met reisarrangementen of accommodaties die hen ter beschikking worden gesteld.

 

IV - Rechten

a. Door deelname aan een Promotie draagt de deelnemer en/of zijn of haar ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger al haar rechten van intellectuele eigendom met betrekking (maar niet beperkt) tot zijn/haar ingezonden scripts, verhaallijnen, artikelen, fan fictie, karakters, tekeningen, informatie, suggesties, ideeën, concepten en/of andere materialen exclusief over aan TWDC zonder daartoe aanspraak te maken op enige vergoeding en/of naamsvermelding.

b. Met voornoemde overdracht heeft TWDC het exclusief recht de betreffende inzending als zodanig te gebruiken, kopiëren, (sub)licentiëren, aan te passen, over te dragen, distribueren, openbaar te maken, publiceren en/of tentoon te stellen zoals TWDC dit passend acht in alle media in het universum.

c. Door deelname aan een Promotie doet de deelnemer en/of zijn of haar ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger afstand van het recht om een claim (in de meest ruime zin van het woord) tegen TWDC in te dienen, inclusief maar niet beperkt tot een claim op grond van oneerlijke concurrentie, contractbreuk of vertrouwensbreuk.

 

V - Publiciteit

a. Door deelname aan een Promotie geeft een deelnemer en/of zijn of haar ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger TWDC het recht de naam, gelijkenis en algemene biografische informatie van winnaars van enige Promotie aan te wenden ten behoeve van het bekendmaken van de prijswinnaars van een Promotie.

 

VI - Privacy

a. Voor deelname aan een Promotie dient een deelnemer de voorwaarden van het Privacybeleid te hebben gelezen (te bekijken door op de betreffende link te klikken welke te vinden is onderaan iedere pagina van de websites www.disney.nl en www.disney.be). Met deelname aan een Promotie verklaart een deelnemer akkoord te zijn met het Privacybeleid.

b. TWDC is niet verantwoordelijk voor enig gebrek of nalaten in de verwerking van toestemmingen, in de vorm van e-mails of anderszins, om welke reden dan ook. Elke inzender en zijn of haar ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordigers(s) kunnen op elk moment contact opnemen met TWDC en elke vorm van toestemming aan TWDC verleend, herroepen.

 

VII - Aanvullende voorwaarden i.v.m. reizen

Als een prijs met zich meebrengt dat de winnaar op reis gaat, is de toekenning van een dergelijke prijs aan de volgende voorwaarden verbonden:

a. Op verzoek van TWDC zal de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar en van ieder ander kind dat met de winnaar meereist binnen zeven (7) dagen na een zodanig verzoek, TWDC schriftelijk meedelen dat deze ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger:

(i) de winnaar tijdens deze reis zal vergezellen;

(ii) geen andere minderjarige toestemming verleent om met hen mee te reizen, tenzij de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige TWDC daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;

(iii) volledig en exclusief verantwoordelijk is voor alle minderjarigen in verband met deze reis of anderszins; en

(iv) op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze toezicht zal houden op de minderjarige(n) gedurende de reis.

Genoemde schriftelijke verklaring dient de naam of namen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), een telefoonnummer, een handtekening, een adres en/of geldig e-mailadres te bevatten en dient verifieerbaar te zijn als zijnde geschreven door deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger. TWDC behoudt zich het recht voor zodanige verklaring te controleren, en de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is gehouden TWDC daarbij de benodigde medewerking te verlenen.

b. Indien in de Specifieke spelvoorwaarden van een Promotie staat dat een bepaald aantal kinderen en/of een bepaald aantal volwassenen op bepaalde data op reis dient te gaan, is de toekenning van de prijs afhankelijk van het opgegeven aantal volwassenen en/of kinderen dat beschikbaar is voor de reis op de betreffende datum.

c. TWDC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement voor elke Promotie, ongeacht de reden.

d. De winnaar, en indien van belang alle personen die met de winnaar meereizen, dient of dienen TWDC op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij of zij beschikt over geldige paspoorten, visa en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn, en TWDC behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel van toepassing acht.

 

VIII - Uitsluiting

a. TWDC behoudt zich het recht voor toekenning van de prijs te annuleren ten aanzien van elke winnaar van wie TWDC van mening is dat deze in redelijkheid niet kan voldoen aan de aan een Promotie gestelde voorwaarden. TWDC kan de prijs vervolgens toekennen aan een andere deelnemer die wél in staat is aan de voorwaarden te voldoen.

 

IX - Overige bepalingen

a. Door deel te nemen aan een Promotie worden deelnemers en hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers geacht deze algemene voorwaarden en de Specifieke spelvoorwaarden van een Promotie te aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. TWDC behoudt zich het recht voor de genoemde voorwaarden te wijzigen, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande aankondiging.

b. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van TWDC.

c. TWDC handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

d. Over de uitslag van een Promotie kan niet worden gecorrespondeerd.

e. De “Algemene Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van The Walt Disney Company (Benelux)” zijn op te vragen via het onder artikel IX sub f genoemde post en/of e-mail adres. TWDC heeft het recht deze algemene voorwaarden en de Specifieke spelvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

f. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u schrijven ter attentie van de afdeling Marketing van The Walt Disney Company (Benelux), Postbus 901, 1200 AX Hilversum, of een e-mail sturen naar help@disney.nl of aide@disney.be.

 

X - Klachten, toepasselijk recht, bevoegde rechter

a. Indien een deelnemer een klacht heeft in verband met een Promotie, kan deze klacht - op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld - schriftelijk worden ingediend door het versturen van een e-mail aan: help@disney.nl of aide@disney.be. De klacht zal binnen tien werkdagen na ontvangst door TWDC worden behandeld. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

b. Indien de algemene voorwaarden en/of Specifieke spelvoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal TWDC beslissen en dient de deelnemer zich aan die beslissing te houden.

c. Op deze algemene voorwaarden, de Specifieke spelvoorwaarden en enige Promotie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de Specifieke spelvoorwaarden of een Promotie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2010 The Walt Disney Company (Benelux). Alle rechten voorbehouden.